małgos

150 tekstów – auto­rem jest małgos.

Dro­ga do szczęścia jest pros­ta,
trud­ne jest tyl­ko z niej nie zboczyć
przez różne po­kusy życia codzien­ne­go ...
ற∂ℓgo­si∂ ...
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lutego 2016, 15:07

Is­tnieją ta­kie słowa, które po­wie­dziane raz,
nig­dy już nie giną, wędrują z na­mi przez całe nasze życie ...
ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 sierpnia 2015, 10:22

Wie­czo­rem podziękuj­my za to,
cze­go dziś nie straciliśmy,
wówczas do­wiemy się jak wiele jeszcze ma­my ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 sierpnia 2015, 09:06

Los przew­rotny by­wa,
cza­sami załat­wia nasze spra­wy za nas,
nie ko­nie­cznie po naszej myśl ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2015, 10:46

Ilek­roć na naszej twarzy ma­luje się uśmiech,
nikt pos­tron­ny tak do końca nie jest w sta­nie oce­nić co skry­wa nasze ser­ce .
Może to uśmiech skry­wający gorzkie łzy duszy ..?
Są ta­kie chwi­le w życiu, że to co uka­zuje mi­mika naszej twarz,
jest zap­rzecze­niem te­go co czu­je nasze ser­ce .
ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2015, 11:57

W naszym ka­len­darzu życia są dwa dni,
w których nic nie możemy uczy­nić ...
Je­den to wczo­raj, dru­gi to jut­ro ...
ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2015, 10:07

Z codzien­ne­go życia wzięte ...
Stojąc nap­rze­ciw spot­ka­nego człowieka cóż możemy po­wie­dzieć o nim,
o je­go wewnętrznych cier­pieniach, tros­kach,smut­kach, ra­dościach, o je­go życiu ...
Jakże często zdarza się ludziom oce­nianie in­nych po po­zorach, po zasłysza­nych opi­niach ...
ற∂ℓgo­si∂ ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 czerwca 2015, 10:09

By­wają w naszym życiu ta­kie " drzwi ", 
które ko­nie­cznie mu­simy zam­knąć, nie przym­knąć,
a zam­knąć szczel­nie za sobą,
po­nieważ dro­ga za ni­mi,
nie dop­ro­wadzi nas już do­nikąd ...
ற∂ℓgo­si∂ ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 czerwca 2015, 10:32

Gdy zdmuchniesz świe­czkę kogokolwiek,
nie licz na to,
że Two­ja rozbłyśnie jeszcze jaśniej ...

ற∂ℓgo­si∂ ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 czerwca 2015, 12:11

Je­den dzień dob­rych uczuć to,
nie tyl­ko lep­sze - dzi­siaj ..,
to także lep­sze - jut­ro ..,
oraz całe nasze życie ...

ற∂ℓgo­si∂ ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 czerwca 2015, 10:15

małgos

Szczęście to nie tylko to co daje nam los, ale i to....czego nie zabiera....

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

małgos

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

1 lutego 2016, 15:42Cris sko­men­to­wał tek­st Droga do szczęścia jest [...]

1 lutego 2016, 15:36JaiTy sko­men­to­wał tek­st Droga do szczęścia jest [...]

1 lutego 2016, 15:07małgos do­dał no­wy tek­st Droga do szczęścia jest [...]

20 listopada 2015, 15:17mill sko­men­to­wał tek­st Istnieją ta­kie słowa, które [...]

26 sierpnia 2015, 10:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Istnieją ta­kie słowa, które [...]

26 sierpnia 2015, 10:22małgos do­dał no­wy tek­st Istnieją ta­kie słowa, które [...]

26 sierpnia 2015, 08:55Cris sko­men­to­wał tek­st Los przew­rotny by­wa, cza­sami [...]

26 sierpnia 2015, 08:51małgos sko­men­to­wał tek­st Wieczorem podziękuj­my za to, cze­go [...]

25 sierpnia 2015, 15:17CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wieczorem podziękuj­my za to, cze­go [...]